Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả

Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả
()

Tiếp tục các bài học về mệnh đề phụ, hôm nay chúng ta cùng học về mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả (Adverbial clause of result)

Khái niệm

Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả (Adverbial clause of result) mô tả kết quả của một sự việc, hành động và được bắt đầu bằng từ “that”

Ví dụ 1

Xét các ví dụ sau:

– He ran so fast that I couldn’t catch him

(Anh ấy chạy nhanh quá đến nỗi tôi không thể theo kịp)

– The box is so heavy that I can’t lift it

(Cái hộp nặng quá làm tôi không thể nâng lên được)

– It was such a warm day that I could take off my woolen coat

(Hôm nay trời ấm quá nên tôi có thể cởi bỏ áo khoác)

– New textbooks are so expensive that many students buy used one

(Sách giáo khoa đắt đến nỗi mà nhiều sinh viên phải mua sách cũ để học)

Ví dụ 2

– The cost of education is rising high that many Vietnamese students are looking for ways to cut expenses.

(Chi phí học hành đang tăng cao đến mức mà nhiều sinh viên Việt Nam đang tìm cách cắt giảm chi tiêu)

– The library is a big place that I could not find the book I needed .

(Thư viện rộng đến nỗi tôi không tài nào tìm được cuốn sách tôi cần)

– Oil plays such an important part in engine protection that it must be changed regularly 

Ví dụ 3

Thêm ví dụ:

– It was so cold and rainy that …..

– The voice is so loud that …..

– The wind blew so hard that ……

Chia sẻ bài viết để mọi người cùng học.

Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!