Mệnh đề phụ và mệnh đề độc lập – independent clauses

Hôm nay chúng ta học về 2 loại mệnh đề: đó là mệnh đề độc lập (independent clauses) và mệnh đề phụ (dependent/subordinate clauses).

Mệnh đề độc lập (Independent clauses)

Mệnh đề độc lập (independent clauses) là mệnh đề có đầy đủ chủ ngữ và động từ, và có thể đứng độc lập như một câu đơn.

Nó có thể là một câu hoàn chỉnh khi đứng một mình hoặc khi đi cùng với mệnh đề độc lập hay mệnh đề phụ khác để tạo nên một câu ghép, câu phức, câu hỗn hợp.

Ví dụ về mệnh đề độc lập:

– I watch television (Mệnh đề độc lập là một câu đơn)

– I read newspaper; my wife cleans the house. (Hai mệnh đề độc lập tạo thành câu ghép nối với nhau bằng dấy “;”)

– I read newspaper, and my wife clean the house. (Hai mệnh đề độc lập tạo thành câu ghép nối với nhau bằng từ nối “and”)

– I may declare my major now, but I can still change it later. (Hai mệnh đề độc lập tạo thành câu ghép nối với nhau bằng từ nối “but”)

– Foreign students suffer from culture shock when they come to the United States. (2 mệnh đề độc lập tạo thành câu ghép nối với nhau bằng trạng từ nối “when”)

– Because the cost of education has been rising rapidly, many students are having financial problems.

Một mệnh đề độc lập đi với một mệnh đề phụ “Because the cost of education has been rising”, tạo thành câu phức.

Mệnh đề phụ (Dependent clauses)

Mệnh đề phụ (dependent/subordinate clauses) là mệnh đề không thể đứng một mình mà nó luôn đi kèm với một mệnh đề độc lập và khi đó chúng được nối với nhau bởi một từ, cụm từ để tạo thành câu có nghĩa hoàn chỉnh. Các từ nối như: “when”, “while”, “if”, “before”, ..

Ví dụ về mệnh đề phụ

– When the semester was over, …

– …who was accepted by the university …

– …, If you leave your car unlocked 

– Because I had a job interview, …

 Chia sẻ bài học để mọi người cùng học tập, thảo luận./

Facebook Comments