Sự khác nhau về cách dùng đại từ phản thân

()

Giải thích sự khác nhau về cách dùng đại từ phản thân “herself” and “himself” trong các câu sau.

Answer:

a. She cut herself in her hand (đại từ phản thân làm tân ngữ “object”)

b. She did the job herself (đại từ phản thân đứng sau danh từ để nhấn mạnh). 

c. He only loves himself (đại từ phản thân làm tân ngữ dùng để cấu thành động từ phản thân “reflexive verb”)

d. He himself told me about it last week (dùng để nhấn mạnh)./.

Chia sẻ bài viết để mọi người cùng học

Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!