Sự khác nhau giữa đại từ sở hữu và tính từ sở hữu

Bài học hôm nay chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi: Giải thích sự khác nhau giữa đại từ sở hữu và tính từ sở hữu?

Câu hỏi: Giải thích sự khác nhau giữa đại từ sở hữu và tính từ sở hữu?

Trả lời: Sự khác nhau giữa đại từ sở hữu (possessive pronoun) và tính từ sở hữu (possessive adjective) đó là tính từ sở hữu phải đứng trước danh từ hoặc một cụm danh từ trong khi đại từ sở hữu không bao giờ đi với danh từ, chúng phản ánh sự vật, người, số ít và số nhiều.

Facebook Comments