Sự khác nhau giữa tiền tố “anti-” và “against”

Tiền tố "anti-" và "against"

Nhiều bạn hỏi sự khác nhau giữa tiền tố “anti-” và “against” như thế nào, và cách dùng của chúng và cho ví dụ:

Trả lời: Sự khác nhau giữa chúng đó là tiền tố “anti-” là một “bound morpheme”, nó không thể đứng một mình do vậy nó luôn kết hợp với các thành phần khác mới có nghĩa.

Ví dụ:

Anti-corruption campaign (chiến dịch chống tham nhũng)

Anti-smuggling campaign (chiến dịch chống buôn lậu)

Còn “against” là một từ. Nó có thể đứng một mình.

Ví dụ:

– A campaign againsts social disease (Một chiến dịch chống các bệnh xã hội)

– UN general secretary Kofi  Anan has launched a campaign against corruption and smuggle. (Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Anan vừa phát động một chiến dịch chống tham nhũng và biển thủ.)

Các cặp khác tương tự:

1.  “Pro-“/ for có nghĩa tiếng Việt là: “vì”

– A pro-peace movement (Một phong trào vì hoà bình)

– A movement for peace (Một phong trào vì hoà bình)

2. “Kilo-“/ thousand

Kilo-gram

– Kilo-calories

– Kilo-Walt

3. “non-” / none

– a non-smoker 

– a non-government organization (Tổ chức phi chính phủ)

none of the old boys took me home last night (Chẳng có anh nào đưa em về tối qua)

4. “semi-” / half

– a semi-conductor (chất bán dẫn)

– a semi-final match (trận bán kết) 

Half of the girls are the old girl (Một nửa số cô gái là gái già)

5. “pre-” / before

Pre-seagame match (trận đấu tiền Seagame – diễn ra trước khi Seagame khai mạc)

– The match before the Seagame 

6.”Post-” /after

– The post-war time (thời hậu chiến)

– The post-graduate student (sinh viên sau đại học)

– The student after the graduation. 

Ghi chú: Chia sẻ bài học để mọi người cùng học.

Facebook Comments