Đảo ngữ trong tiếng Anh được dùng khi nào?

()

Đảo ngữ là hiện tượng ngữ pháp khi có sự thay đổi trật tự của tân ngữ và động từ trong câu, nghĩa là động từ đứng trước chủ ngữ.

Đảo ngữ được dùng trong các trường hợp sau đây

Dùng trong các câu nghi vấn

Trừ khi từ nghi vấn như (who, whose, which, that, how …) là chủ ngữ của câu hoặc là modifiers của chủ ngữ (special question)

Yes/No question:

Are you tired?

Can I take you home?

Wh-question:

Who are you now fishing with?

Who are you now waiting for?

Alternative question:

Is it the beginning or the ending of our love? (Đó là sự khởi đầu hay là kết thúc của tình yêu đôi ta

Are we in love or just friend? (Chúng ta yêu nhau hay chỉ là bạn?)

Tag-question:

– You aren’t now fishing, are you?

Đảo ngữ được dùng trong các câu diễn tả sự mong muốn hoặc nhượng bộ (dùng với bàng thái cách loại 1)

– Long live Vietnamese nation! (Nước Việt Nam muôn năm)

– So  be it ! (Nó là thế mà! )

Đảo ngữ được dùng trong thể mệnh lệnh “imperative mood”.

Mind you what I say

Don’t you forget to do that (Anh đừng quên làm việc đó)  

Đảo ngữ được dùng trong câu đề điều kiện

Should my friend call, kindly tell him to wait for me. (Nếu bạn tôi gọi tới, làm ơn nói với anh ấy hãy đợi tôi) – “Should” được dùng để thay thế cho “if” trong câu điều kiện

Had he more time, he would go with them. (Nếu anh ấy có thêm thời gian, anh ấy có thể đi với họ) -> “Had” được dùng để thay thế cho “if”

Khi trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu được nhắc lại.

Câu khẳng định bắt đầu bằng “so”, câu phủ định bắt đầu bằng “neither, nor, no more, no longer …”

– I have finished my work, so have I

– He got up at six thirty, so did everybody in the room. 

Chú ý: Khi động từ đặt trước chủ ngữ – đảo ngữ toàn phần (full inversion) và khi trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu đặt trước chủ ngữ – đảo ngữ một phần

Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!