Bàng thái cách loại 1 – Subjunctive mood 1

Bàng thái cách

Bàng thái cách, một số giáo trình gọi là thức giả định – Subjunctive. Bàng thái cách loại 1 và bàng thái cách loại 2.

Bàng thái cách loại 1

Bàng thái cách loại 1 chỉ có duy nhất một thể động từ cho tất cả các ngôi và thì. Bàng thái cách loại 1 dùng để diễn tả mong ước, mệnh lệnh, yêu cầu, gợi ý.

Ví dụ về bàng thái cách loại 1

 • Long live the Vietnamese communist party! = Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
 • Last forever our love. = Cầu mong cho hạnh phúc của chúng ta sẽ còn mãi mãi.
 • Bless you! = the God bless you: Cầu chúa phù hộ cho con!
 • Success always attend you = Cầu cho anh luôn được thành công và phát đạt
 • He order all of us be there in time = Hắn yêu cầu chúng tôi phải có mặt ở đó đúng giờ.
 • The USA demanded all UN weapon inspectors be at any places of Iraq = Mỹ yêu cầu tất cả các thanh sát viên vũ khí của liên hợp quốc phải có mặt ở mọi nơi trên đất I rắc

Bàng thái cách chỉ mệnh lệnh (Mandative subjunctive)

Mandative subjunctive đi với mệnh đề bắt đầu bằng “that” diễn tả mệnh lệnh, yêu cầu, giới thiệu, đề xuất, gợi ý. Đôi khi có thể lược bỏ “that” 

Bàng thái cách loại này dùng với động từ nguyên thể (base form of verb) đi với ngôi thứ 3 số ít

 • Management recommends that the committee approve the project.
 • I demand (that) she leave immediately.
 • He suggested that his student use the fire escape exit.
 • She insist (that) the cat be returned to its owner.
 • He recommends that the house be rewired
 • I suggested that the course be finished by October 31st = Tôi đề nghị khoá học nên kết thúc vào ngày 31 tháng 10.

Danh sách động từ đi với mệnh đề  “that” clause

 • advice – request – intend
 • agree – rule – stipulate
 • ask – decree (ra lệnh) – suggest
 • beg – demand – urge (nài nỉ)
 • command – direct – order
 • recommend – insist – plead (biện hộ)
 • pray – prefer – propose

Ghi chú: Bài 2: bàng thái cách loại 2

Facebook Comments