Mệnh đề trạng ngữ nơi chốn – Adverbial clause of place

Mệnh đề trạng ngữ nơi chốn

Như chúng ta đã được học, mệnh đề trạng ngữ là mệnh đề có chức năng như một trạng từ trong câu. Tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn – Adverbial clause of place.

Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn

Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn – adverbial clause of place, được giới thiệu bằng các từ như “where”, “anywhere”, “wherever”…

Ví dụ về mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn

– The house stood where the road met

– You can put it wherever you like

– Most people prefer to shop where they can be sure of quality 

– Consumers usually prefer to do business wherever credit cards are accepted 

– I usually stop for lunch anywhere that is handy

Chia sẻ bài viết lên mạng xã hội để mọi người cùng học tập.

Facebook Comments