Giải thích sự khác nhau giữa “hard” và “hardly”?

Sự khác nhau giữa hard và hardly

Nhiều bạn hỏi “hard” và “hardly” khác nhau như thế nào? bài hôm nay sẽ trả lời cho các bạn về cách dùng hai từ này.  

a. He learn English very hard

b. He learn English very hardly

Sự khác nhau giữa hai từ này đó là câu (a) có nghĩa là “he makes a great effort to learn”  dịch sang tiếng Anh có nghĩa là: (Anh ấy học tiếng Anh rất chăm chỉ)

Câu (b) có nghĩa là “it is difficult for him to learn English”

Ghi chú: Chia sẻ bài viết để mọi người cùng học.

Facebook Comments