Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân

Mệnh đề trạng ngữ nguyên nhân

Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân là mệnh đề được giới thiệu bằng các từ như : “as”, because”, “since” với nghĩa là “vì”, “bởi vì”.

Dưới đây là một số ví dụ:

– I need not tell as you have already know it. (Tôi không cần phải nói vì bạn đã biết về điều đó rồi)

– He never gets good marks because he is so lazy. (Anh ấy không bao giờ có điểm cao bởi vì anh ấy rất lười)

– He had to go away since there was no one there . (Anh ta đã phải bỏ đi vì không có ai ở đó)

– Chú ý : Ta có thể đảo vị trí mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân lên trước mệnh đề chính nhất là khi dùng “as”, “since”. Đừng nhầm vời as, và since trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian.

As you have already known this I need not tell you./

Facebook Comments