Cấu trúc thì tương lai đơn – simple future tense

Thì tương lai

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc của thì tương lai đơn – Future Simple Tense, và một số dạng rút gọn của “will, “shall”.

Cấu trúc của thì tương lai

Statement: S + Will/Shall + V-infinitive/be (động từ ở dạng nguyên thể) + complement (bổ ngữ)

Interrogative: Will/Shall + S + V-infinitive/be (động từ ở dạng nguyên thể) + complement (bổ ngữ)?

Negative: S + Will/Shall + not + V-infinitive/be (động từ ở dạng nguyên thể) + complement (bổ ngữ)

Một vài ví dụ:

-I will do

-Will you be at my party tonight?

-We shall drive to the town

Một số trạng từ :  always, only, never, ever, still, just… được dùng trong thì tương lai với mục đích nhấn mạnh

Use “never” instead of “not” for stress

I will not come to his home again (Em sẽ không tới nhà hắn nữa)

I will never come to his home again (Em sẽ không bao giờ tới nhà hắn nữa)

Khi nào dùng shall, will ?

Quy tắc ngữ pháp truyền thống trong tiếng Anh – Anh đó là “shall” được dùng cho đại từ chỉ người ngôi thứ nhất(như: I/we) và chúng ta dùng “will” cho tất cả các ngôi.

Examples:

– We shall appoint a new chief ( Chúng ta sẽ chỉ định một thủ lĩnh mới)

– I shall talk to you about my current problem (Tôi sẽ nói cho anh biết về  khó khăn của tôi hiện nay)

“Will” is more popular than “Shall” thus “Shall” is more formal than “Will”

Examples:

I ensure that clients shall receive a warm welcome from our company.(Tôi bảo đảm khách hàng sẽ được công ty chúng tôi tiếp đón nồng nhiệt)

The coastal defenses shall be personally inspected by Fleet Admiral.(Các tuyến phòng thủ bờ biển sẽ do đích thân thủy sư đô đốc kiểm tra).

The private enterprises shall maintain their operations until further notice. (Các doanh nghiệp tư nhân sẽ duy trì hoạt động của mình đến khi có thông báo mới).

Shall I và Shall we dùng để mở đầu lời gợi ý.

Shall I come in? (Tôi vào được chứ?)

Shall we go home? (Chúng ta về nhà nhé?).

Tìm hiều thêm về Shall và Will trong một bài khác

Short form

Will not = won’t

Shall not = shan’t

The short form of  “will”  is  ” ‘ll “ (Dạng viết tắt của will là ‘ll)

I WILL = I’LL

WE WILL = WE’LL

YOU WILL = YOU’LL

THEY WILL = THEY’LL

HE WILL = HE’LL

SHE WILL = SHE’LL

IT WILL = IT’LL

Ghi chú: 

– Chia sẻ bài viết để mọi người cùng học và trao đổi.

Facebook Comments