Bổ ngữ chủ ngữ trong câu bị động

()

Bài trước chúng ta có đề cập đến trường hợp tân ngữ làm chủ từ của động từ trong câu bị động. Bài này chúng ta tìm hiểu về bổ ngữ chủ ngữ trong câu bị động.

Trong mệnh đề chủ động, một số động từ, tân ngữ trực tiếp có thể đứng trước “bổ ngữ tân ngữ” (là danh từ, cụm danh từ hoặc tính từ)

Xét các ví dụ:

  • They elected Mrs. Huong personel manager (Họ bầu bà Hương làm giám đốc nhân sự)
  • We all regarded Binh as an expert (Chúng tôi đều coi Bình là một chuyên gia)
  • Most people saw him as a sort of clown
  • The other children called her stupid
  • You’ve made the house beautiful

Tuy nhiên trong mệnh đề bị động, những bổ ngữ tân ngữ này là bổ ngữ chủ ngữ, và thường đứng sau động từ

So sánh:

  • Mrs Huong was elected personel manager (Bà hương được bầu làm giám đốc nhân sự)
  • Binh was regarded as an expert (Bình được coi là một chuyên gia)
  • He was seen as a sort of clown
  • She was called stupid by the other children (Cô ta bị nhưng đứa trẻ khác gọi là đồ ngu)
  • The house has been made beautiful./
Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!