Tân ngữ trong câu bị động (passive voice)

Bài này chúng ta sẽ học cách xử lý câu bị động trong trường hợp động từ có 2 túc từ (tân ngữ) là tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp.

Vai trò và vị trí của tân ngữ trong câu bị động

Xét 2 cấu trúc sau:

1. Verb + indirect object + direct object

– He gave his girlfriend a gift (Anh ấy tặng bạn gái một món quà)

– I had already sent the personel manager Phuong’s CV (Tôi đã chuyển hồ sơ xin việc của Phương tới giám đốc nhân sự)

2. Verb + direct object + preposition + indirect object

– He gave a gift to his girlfriend

– I had already sent Phuong’s CV to the personel manager  

Cả hai cấu trúc ở trên đều có thể chuyển thành hình thức bị động

Trường hợp 1: Tân ngữ gián tiếp trở thành chủ từ của động từ bị động:

– His girlfriend was given a gift

– The personel manager had already been sent Phuong’s CV

Trường hợp 2: Tân ngữ trực tiếp trở thành chủ từ của động từ bị động

– A gift was given to his girlfriend

– Phuong’s CV had already been sent to the personel manager

Sự lựa chọn giữa 2 cấu trúc bị động này phụ thuộc vào những gì được nói trước, hoặc những gì cần đặt ở phần cuối câu. Trường hợp 1 thường thông dụng hơn.  Ví dụ:

– The Director was sent an invitation

– The visitors were shown a collection of old manuscripts

– You were lent 100 million VND last year

Với cấu trúc của trường hợp 2, giới từ đôi khi bị lược bỏ trước đại từ tân ngữ gián tiếp

– This smartphone was given (to) me by my father

Những động từ thường dùng trong trường hợp 2 là: pay, promise, refuse, tell, offer. Chú ý: “explain”, và ” suggest” không thể được dùng trong trường hợp 1.

– The problem was explained to the staffs (Vấn đề được giải thích cho toàn bộ nhân viên) Không viết: The staffs were explained the problem

Kết luận: Nếu câu chủ động có 2 tân ngữ, nếu muốn nhấn mạnh tân ngữ nào thì ta đưa tân ngữ đó lên làm chủ ngữ khi chuyển sang câu bị động, thường chúng ta đưa tân ngữ gián tiếp của câu chủ động lên làm chủ ngữ của câu bị động.

Ghi chú:

– Chia sẻ bài viết lên mạng xã hội để mọi người cùng học và để ủng hộ chúng tôi./.

Facebook Comments