Yes/no question clause làm mệnh đề danh ngữ

Yes/no question clauses

Chúng ta đã học về dạng wh-question clause làm mệnh đề danh ngữ. Hôm nay chúng ta tìm hiểu xem yes/no question clause làm mệnh đề danh ngữ như thế nào.

Khái niệm về Yes/no question clause

Yes/no question clauses là một loại mệnh đề phụ (mệnh đề danh ngữ). Câu hỏi dạng yes/no question sẽ được chuyển thành câu khẳng định bằng cách thêm các từ nối mệnh đề (subordinator) như:  “whether or not”  hoặc  “if “.

Ví dụ về Yes/no question clauses làm mệnh đề danh ngữ:

–  Do final examinations begin next month?

-> Do you know if final examinations begin next month? (Anh có biết liệu rằng kỳ thi cuối kì sẽ bắt đầu vào tháng tới không?)

– Will the university accept late registration?

-> We would like to inquire whether (or not) the university will accept late registration (Chúng tôi muốn hỏi xem liệu trường có chấp nhận đơn đăng ký muộn hay không?)

– Has the notice posted on the bulletin board?

-> The professors didn’t know if the notice had been posted on the bulletin board (Các giáo sư đã không biết liệu những chú ý có được đăng trên bảng tin hay không/)

– Has the football match between the Vietnamese national team and Thai Lan national team been postponed?

-> Have you heard if the football match between the Vietnamese national team and Thai Lan national team has been postponed? (Bạn có nghe người ta nói liệu trận bóng đá giữa đội quốc gia Việt Nam và Thái Lan bị hoãn hay không)

– I don’t know whether it will rain or be sunny

– I don’t care if your car breaks down or not

Một số lưu ý về Yes/No question clause

Chú ý: chỉ có từ nối “whether” mới có “or not” theo sau còn “if” thì không

Ví dụ:

– I don’t care whether or not your bike breaks down (Sai: I don’t care if ….)

Mệnh đề bắt đầu bằng “whether” không thể ở dạng câu phủ định mà chỉ có thể ở dạng câu lựa chọn 

Ví dụ: 

– I don’t care if it doesn’t rain

(sai: whether it doesn’t rain)

(đúng: whether it rains or not)

Chia sẻ bài viết để mọi người cùng học./

Facebook Comments