Chia động từ trong câu bị động

Thể bị động trong tiếng Anh có thể được cấu tạo bằng bất cứ thì và thể nào trong tiếng Anh, cách chia động từ trong câu bị động tương đối dễ dàng trong đó động từ chính luôn ở dạng phân từ quá khứ (past participle) và trợ động từ luôn là “be” vì thế chúng ta chỉ cần chú ý đến trợ động từ để chia cho phù hợp với từng thì trong tiếng Anh.

Bảng dưới đây thể hiện cách chia trợ động từ trong thể bị động (Passive voice)

Chia động từ trong thể bị động
Facebook Comments