Động từ nào không dùng trong câu bị động?

()

Không phải mọi động từ đều có dạng bị động. Các nội động từ không được dùng trong thể bị động như “die”, “arrive” vì chúng không có túc từ nên không có chử từ cho câu bị động.

Có một số ngoại động từ cũng ít khi được dùng trong thể bị động. Hầu hết các động từ này là động từ tĩnh (động từ chỉ trạng thái, không chỉ hành động) như: fit, have, lack, resemble, suit …

Xét các ví dụ:

  • He has a nice house (không dùng: a nice house is had by him)
  • The shoes don’t fit me (không dùng: I’am not fitted by the shoes)
  • Linda resembles a Greek goddess (không dùng: A greek goddess is resembled by Linda)
  • Your sister lacks tact (không dùng: tack is lacked by your sister)

Một số động từ có giới từ chủ yếu được dùng trong thể chủ động:

Ví dụ:

  • Everybody agreed with me (không dùng: I was agreed with by everybody)
  • She walked into the room (không dùng: The room was walked into by her)
Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!