Cách đánh trọng âm từ có 2 âm tiết

Trọng âm từ có 2 âm tiết

Làm sao để đánh trọng âm từ có 2 âm tiết cho chính xác?. Dưới đây là quy tắc đánh trọng âm từ 2 âm tiết trong tiếng Anh.

To the Verb: 

– If the second syllable of the verb is strong, it is stressed:

Examples: Apply [ə`plaɪ], attract [ ə`træk ], arrive [ ə`raɪv ]

– If the final syllable is weak then the first syllable is stressed

Examples: Enter[`entə]; open[`əʊpən ]; equal [`iːkwəl ]

– a final syllable is also unstressed if it contains [əʊ], [ə]

Examples: follow [`fɔləʊ]; borrow [`bɔrəʊ]

– Two-syllable simple adjective are stressed according to the same rules, giving:

Examples: Lovely [`lʌvlɪ ]; divine [ dɪ`vaɪn ]; hollow [ `hɔləʊ ], correct [ k ə`rekt ]

Except: honest [`ɔnɪst ]; perfect [`pɜːfɪk ] or [ `pɜːfekt ] both of which end with strong syllable but are stressed on the first syllable.

To the Noun:

The noun requires a different rule:

– If the second contains a short vowel, then the stress will usually comes on the first syllable otherwise it will come on the second syllable. 

Examples: Money [ `mʌnɪ ]; product [ `prɔdʌk ]; larynx [ `lærɪŋks ]; estate[ ɪ`steɪt ]

– Other two-syllable words such as adverb and preposition seem to behave like verbs and adjectives./.

Facebook Comments