Thể của động từ (Verb moods)

Theo ngữ pháp truyền thống thì có 4 loại câu cơ bản trong tiếng Anh và chúng được nhận biết dựa trên cấu trúc của câu: thể khẳng định, thể mệnh lệnh, thể nghi vẫn, thể cảm thán.

Ngữ pháp truyền thống ghi nhận có 4 loại câu và được nhận biết qua cấu trúc:

 • Statement ( indicative – thể khẳng định)
 • Command ( imperative – thể mệnh lệnh)
 • Question ( interrogative- thể nghi vấn)
 • Exclamation ( exclamatory – thể cảm thán)

Thể khẳng định (Indicative mood)

 • This fishing rod is everything of my life (Chiếc cần câu là tất cả những gì của đời anh)

Thể mệnh lệnh

Dùng để diễn tả mệnh lệnh, yêu cầu…

 • Lets go to see the rector (Hãy đi gặp ông hiệu trưởng)
 • Come in please! do come in please!, will you come in please (xin mời anh vào)

Thể nghi vấn diễn đạt các loại câu hỏi

Yes/ No question:

 • Can I take you home in the rain? (Anh có thể đưa em về dưới trời mưa không ?)

Wh- question:

 • who are you fishing with?

Alternative question:

 • Are we in love or just friend?(Chúng ta yêu nhau hay chỉ là tình bạn)
 • Is this the beginning or ending of our love ? (Đây là sự bắt đầu hay là sự kết thúc của tình yêu đôi ta?)

Tag – question:

 • You are tired, aren’t you? (Anh mệt phải không?)

Thể cảm thán dùng đễn diễn tả câu cảm thán

 • How beautiful she is! (Cô ấy sao mà xinh thế!)
 • What a happy day to me! (Quả là một ngày hạnh phúc đối với tôi)
Facebook Comments