Bàng thái cách loại 2 – Subjunctive mood 2

Bài học trước chúng ta đã học về bàng thái cách loại 1. Vậy bàng thái cách loại 2 là gì và sử dụng như thế nào?

Bàng thái cách loại 2 dùng để diễn tả câu điều kiện không có thực

Ví dụ:

  • If I were you I would not marry him = nếu tôi là bạn tôi đã không lấy hắn

Dùng trong mệnh đề phụ nhượng bộ sau động từ giả định như: “wish”

Dùng với ngôi thứ nhất và thứ 3 số ít đi với động từ “be”:

Ví dụ:

  • If she were /was to do something like ,…
  • He spoke as if I was/were deaf
  • I wish I were / was …..president

Notes: Trong câu “as it were” / “if I were you”, chỉ dùng động từ: “were”.

Facebook Comments