Bài tập ôn thi về mạo từ

()

Hôm nay chúng ta ôn luyện thêm về cách sử dụng mạo từ trong tiếng Anh với bài tập giải thích cách sử dụng mạo từ trong các câu sau.

Giải thích cách dùng mạo từ trong các câu sau

a. The ox is a strong beast of burden

  • Mạo từ xác định “the” được dùng với danh từ đếm được số ít “ox” biểu thị toàn bộ lớp nghĩa “giống bò đực”
  • “a” được dùng với danh từ đếm được số ít mà nó chưa tách khỏi lớp từ “beast”. (nó vẫn ở trong lớp từ “động vật” chứ chưa chuyển sang lớp từ khác)

b. He ask for a glass of fresh water

  • Mạo từ rỗng (zero article) dùng với danh từ không đếm được “water” hoặc danh từ trừu tượng với nghĩa chung.

c. The Thame is a very important waterway

  • Mạo từ xác định “the” được dùng với tên của một dòng sông “Thame” ,
  • Mạo từ không xác định “a” được dùng với nghĩa là “một”

d. The Apple tree in the garden stood in full bloom

  • Mạo từ xác định “the” được dùng khi danh từ đã tách ra khỏi lớp từ của nó (cây táo đã tách ra khỏi lớp từ “cây”). Nó có nghĩa là cây táo được trồng ở một địa điểm cụ thể mà người nói đã biết đến./
Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!