Cụm danh từ với cấu trúc: [head alone]

Tiếp theo bài học tổng quan về cụm danh từ ở bài trước, hôm nay chúng ta cùng học chi tiết về trường hợp cụm danh từ đơn giản nhất chỉ có duy nhất một danh từ hoặc một đại từ – head alone.

Cụm danh từ với cấu trúc chỉ có duy nhất một danh từ hoặc đại từ gọi là Single Noun Phrase. Cùng xem các ví dụ dưới đây:

  • Noun: Wombats are playful. Mouse is useful animal
  • Personal pronoun (subject/object): She had gone home
  • Personal pronoun (genitive): Mine are chartreuse
  • Indefinite pronoun: None was found
  • Wh-word: Who placed the call?/ What do you want?

Chú ý rằng, đại từ nhân xưng có chức năng chủ ngữ hay tân ngữ trong câu thường là HEAD trong cụm danh từ với cấu trúc này.
Các đại từ nhân xưng dạng genitive, hay indefinites và các từ wh-words có thể là HEAD hoặc pre-modifiers trong câu./

Facebook Comments