Cách dùng các động từ khuyết thiếu: “COULD”, “WOULD”, “MUST”

()

Trong các bài học trước chúng ta đã học về cách dùng động từ khuyết thiếu (modal verb) nói chung và cách dùng một số động từ khuyết thiếu như “CAN”, “MAY”, “SHOULD“. Tiếp theo bài học này chúng ta sẽ học về cách sử dụng “COULD”, “WOULD”, “MUST”

Cách dùng động từ khuyết thiếu “Could”

Động từ khuyết thiếu “could” được dùng để xin phép làm gì đó

 • Could I use the phone, please? (Tôi có thể gọi điện được không?)
 • Could I smoke here ? (Tôi có thể hút thuốc ở đây không?)

Được dùng để đưa ra yêu cầu lịch sự

 • Could I have the menu please ? (Làm ơn cho tôi xem thực đơn không?)
 • Could you please take me to the hotel ? (Anh làm ơn đưa tôi tới khách sạn được không?)
 • Could you wait a moment please?

Được dùng để diễn đạt một khả năng

 • He could come today (Có thể hôm nay anh ta sẽ đến)
 • He could be right

Được dùng để đưa ra gợi ý, đề xuất

 • What shall we do this morning ? we could go to the cinema. (Chúng ta làm gì sáng nay nhỉ?)
 • We could go to Halong bay for our vacation. (Chúng ta có thể chọn vịnh Hạ Long cho kì nghỉ của chúng ta)

Dùng trong câu điều kiện không có thật

 • What could you do if you were me ? (Anh có thể làm gì nếu anh là tôi ? )

Dùng khi muốn nói để khả năng làm được điều gì đó những đã không làm

 • You could have got good job last year. (Lẽ ra năm ngoái cô ấy đã có một công việc tốt rồi)

Cách dùng động từ khuyết thiếu “Would”

Dùng để đưa ra thỉnh cẩu lịch sự

 • would you pay me in cash please?
 • Would you lend me some money?

Dùng để diễn đạt sự mời mọc ai đó cái gì, lời mời

 • Would you like something to drink? (Anh có muốn uống thứ gì đó không?)

Diễn tả sở thích

 • I would : like/love/prefer/be happy/glad/… something (to do something)
 • I would love coffee (Tôi thích cà phê)

Dùng sau “so that” để diễn tả mục đích

 • She burnt the letters so that her husband would never read them (Cô ta đã đốt những bức thư vì thế chồng cô ta sẽ không bao giờ đọc được chúng).

Dùng để diễn tả, hành động, điều gì đó luôn xảy ra trong quá khứ

 • When I was young he would give me presents

Chú ý: “wouldn’t” dùng để diễn tả sự từ chối

 • I wouldn’t marry him unless he give me everything (Tôi sẽ không cưới anh ta trừ khi anh ta cho tôi mọi thứ)

Dùng trong câu điều kiện không có thực

Cách sử dụng “must”

 • Động từ khuyết thiếu “must” được dùng để diễn đạt sự bắt buộc: you must remember her birthday (Biểu thị sự bắt buộc) – Anh phải nhớ sinh nhật của cô ấy
 • Dùng để nhấn mạnh sự gợi ý, đề xuất: you must see that film
 • Dùng để đưa ra dự đoán về việc gì đó: You must be very tired after a long walk / He must be a thief
 • Dùng để đưa ra thỉnh cầu: Must I be nice to him?./
Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!