Sự khác nhau giữa “would do” và “used to do”

Would do something and used to do sth

Giải thích sự khác nhau về cách dùng would do và used to do. Cho ví dụ minh họa

SỰ KHÁC NHAU GIỮA WOULD DO VÀ USED TO DO:

Cả 2 dạng thức đều diễn tả việc gì đó thường xuyên xảy ra trong quá khứ nhưng giữa chúng cũng có sự khác nhau, dưới đây là giải thích cho sự khác nhau:

– Dạng thức would do cần phải có một từ, cụm từ hay mệnh đề biểu thị thời gian trong quá khứ

Ví dụ: When I was young, He would give me everything. (Lúc tôi còn trẻ, anh ấy luôn cho tôi mọi thứ)

– Dạng thức used to do không cần có từ (cụm từ, mệnh đề) biểu thị thời gian)

Ví dụ:  She used to smoke. (trước đây cô ta thường xuyên hút thuốc).

Facebook Comments