Các thể của thì quá khứ – aspects of past tense

Các thể của thì quá khứ
()

Bài học trước chúng ta được học về cấu trúc, cách dùng của thì quá khứ trong tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ học về các thể của thì quá khứ tiếng Anh.

CÁC THỂ CỦA THÌ QUÁ KHỨ

Quá khứ tiếp diễn

a. Thể quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm nào đó trong quá khứ

– By this time last week I was fishing with him

– When I came, he was kissing another girl and my love came to an end since then.

b. Diễn tả tính liên tục của hành động trong quá khứ

– He was staying here with me all day yesterday (Hôm qua hắn ở đây suốt với em)

– My father was coughing all night long (Bố tôi ho suốt đêm qua)

Quá khứ hoàn thành 

a. Diễn tả một hành động hoàn thành trước một thời điểm cụ thể nào đó trong quá khứ

– When I came back to see him, he had got married to another girl

– When i came he had gone out

– He had already walked to school before I could offer him a ride

b. Dùng trong mệnh đề phụ, câu điều kiện loại 3

– If Lan had studied harder, she would have passed the exam (Điều kiện loại 3)

c. Diễn tả độ dài, thời gian của hành động tính từ thời điểm bắt đầu kéo dài đến một thời điểm cụ thể trong quá khứ

– By this time last year, they had learned English for 16 years

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

a. Diễn ta một hành động hoặc thói quen đã đang xảy ra trước một sự kiện hay hành động khác trong quá khứ.

– He had been walking to school before his father bought him a bicycle

– Carol had been working very hard, so the doctor told her to take a vacation

– By this time last year I had been learning English for 6 years

c. Diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ nhưng bị gián đoạn bởi một hành động khác trong quá khứ

– We had been panning to vacation in Pennsylvania but changed minds when so much of it got badly flooded

Ghi chú: Chia sẻ bài viết để mọi người cùng học tập./

Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!