Sự khác nhau giữa thì và thể trong tiếng Anh

Thì và thể trong tiếng Anh
()

Trong các bài học trước chúng ta đã được học các thể (aspects) và thì cơ bản (tenses) trong tiếng Anh vậy sự khác nhau giữa thì và thể như thế nào thì bài học này sẽ giúp bạn phân biệt 2 khái niệm này.

SỰ KHÁC NHAU GIỮA THÌ VÀ THỂ TRONG TIẾNG ANH

Sự khác nhau giữa thì và thể trong tiếng Anh đó là thì “the tense” được dùng để diễn tả mối liên hệ giữa hành động và thời gian hành động xảy ra. Trong tiếng Anh có 3 loại thì đó là: Thì hiện tại, quá khứ và thì tương lai

Ví dụ:

– She goes to school everyday (Thì hiện tài đơn)

– He graduated from university in 2004 (Thì quá khứ đơn)

– Next month, we will travel to China (Thì tương lai đơn)

Trong khi đó thể “the aspect” được dùng để mô tả những đặc điểm khác nhau của hành động. Trong tiếng Anh có các thể sau: The indefinite aspect, the continuous aspect, the perfect aspect:

a. The Indefinite aspect (Có 2 chức năng):

• Diễn tả một thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại

– He never eats fish

– Next year, the United Nations will hold a meeting in Chicago

• Diễn tả thuộc tính, tính chất lâu dài, bền vững của hành động, sự vật

– She is beautiful

– Years ago he is very good to me

(b). The progressive aspect (Thể tiếp diễn): có 3 chức năng

• Mô tả một hành động xảy ra tại một thời điểm cụ thể

– He is now learning English with his girlfriend

– We are now modernizing and industrializing our country

• Diễn tả tính liên tục của hành động

– He is all the time troubling my life

– My wife was crying all the night last night

• Diễn tả hành động trong tương lai

– I am going to abroad to study next month

– We are buying a new house next year

(c ). The perfect aspect (Thể hoàn thành). Có 2 chức năng

• Diễn tả một hành động hoàn thành trước thời điểm chúng ta nói đến mà không quan tâm đến thời điểm nào hành động kết thúc.

– The old girl had got married (Cô gái già đã lấy chồng – không quan tâm là lấy chồng khi nào)

– I have lost my pen (Tôi đã mất cái bút – tại thời điểm tôi nói thì tôi đã mất cái bút và không quan tâm là mất vào buổi sáng hay buổi chiều …)

• Diễn tả độ dài của hành động tính từ lúc bắt đầu cho đến một thời điểm cụ thể

– I have lived in Hanoi for 03 years

– I have been in love with her since I came to Hanoi

Bài tập thực hành

What is the difference express by the tense and aspect on the following sentences?

a. He has been living in Australia for 5 years

b. He has lived in Australia for 5 years

c. He lived in Australia for 5 years

– The present continuous tense in (a) is used to express not only the duration of an action “living” counting form the starting point up

to now the “ 5 years” but also the continuity of the action” living”

– While the present perfect tense in the sentence (b) is used to express the duration of an action “living’ counting the starting point up to now , the “5year”

The simple past in the sentence (c) is used to express an action “lived” with the duration “5years” that applied in the past with the implication that is no longer applied in the present./

Chia sẻ bài viết để mọi người cùng học và trao đổi nhé!

Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!