Phân biệt “necessary” và “necessity”

Sự khác nhau giữa necessary và necessity

Đây là hai từ dễ gây nhầm lẫn, vậy sự khác nhau là gì?

Necessary: /ˈnesəsəri/ (adj)

 • Necessary (adj) ở dạng số ít thì nó là tính từ và nó có nghĩa là “thiết yếu, cần thiết”. Ví dụ:
  • It’s necessary to drink water.
  • It is necessary to wear a mask if you’re going outside
  • Huy lacks the necessary skills for his job. (Huy thiếu kỹ năng cần thiết cho công việc của anh ấy).
  • I don’t have much time so I won’t be staying any longer than necessary. (Tôi không có nhiều thời gian vì thế tôi sẽ không ở lại lâu quá hơn thời gian cần thiết).
  • You just do what’s necessary and then go outside.
  • If necessary, we will change the dates of our meeting.
  • Soft skills are necessary.
  • It is necessary to learn English.
 • Necessaries (n) là danh từ và luôn ở dạng số nhiều có nghĩa là “đồ vật, nhu yếu phẩm, yếu tố cần thiết”. Ví dụ:
  • I’ve packed all the necessaries for our picnic at weekend.
  • The government provides homeless people in Ho Chi Minh city with necessaries (Chính phủ cung cấp cho những người vô gia cư ở Thành Phố HCM những nhu yếu phẩm.)

Ghi nhớ: Necessary là tính từ còn danh từ là necessaries.

Necessity: /nəˈsesəti/ (n)

Necessity (n) là danh từ có nghĩa là: sự cần thiết, sự bắt buộc, tình trạng buộc phải làm gì. Ví dụ:

 • A necessity is a necessary thing.
 • It’s necessary to drink water.
 • Clean drinking water is a necessity
 • Food is a necessity for human life
 • Water is a necessity for living things
 • We recognize the necessity for a written agreement = Chúng tôi nhận ra sự cần thiết của một hợp đồng thành văn
Facebook Comments