[Toàn tập] Kiến thức về Noun phrase

Cấu trúc ngữ danh từ

Trong các bài trước chúng ta đã tìm hiểu về cụm phân từ (participial phrase), tiếp theo hôm nay chúng ta tìm hiểu về cụm danh từ – noun phrase trong tiếng Anh.

Cụm danh từ là gì?

Cụm danh từ (Noun phrase) là một cụm từ có danh từ hoặc đại từ là thành phần chính (trong các bài học sau này chúng tôi sẽ gọi thành phần này là “Head”). Cụm danh từ có thể chỉ gồm 1 từ:

  • Peter has just arrived this morning. Hoặc có thể dài hơn hoặc có cấu trúc phức tạp hơn:
  • The students who enrolled late and who have not yet filled in their cards must do so by Friday

Có thể có 3 thành phần cấu thành

  • Central word: hay còn gọi là head word (là một danh từ)
  • Pre-modification: đứng trước Head word
  • Post-modification: theo sau head word

Ví dụ:

That old CAR in the garage: (Trong đó “that” là determiner, “old” là premodifier, “car” là head và cuối cùng “in the garage” là thành phần postmodifier)

Cấu trúc: có 4 cấu trúc có thể xảy ra đối với một noun phrase

(1) chỉ có HEAD

(2) Premodifier(s) + Head

(3) Head + Postmodifier(s)

(4) Premodifier(s) + Head + postmodifiers

Trong bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu từng trường hợp một.

Facebook Comments