Cụm phân từ (Participial phrases) [Continuous form]

Ở bài học trước chúng ta đã tìm hiểu participial là gì và các hình thức hình thành participial trong câu tiếng Anh. Bài này chúng ta tiếp tục tìm hiểu sự hình thành của participial phrase qua hình thức continuous form

Xét các ví dụ dưới đây:

a. The law that is currently being debated is about corruption.

->The law currently being debated is about corruption. (Bộ luật đang được tranh luận là bộ luật về tham nhũng)

b. The circulars that were being distributed on campus support a women’s right to have an abortion.

-> The circulars being distributed on campus support a women’s right to have an abortion

c. The movie that will be shown tomorrow was made by an anti-abortion group

->The movie being shown tomorrow was made by an anti-abortion group. (Bộ phim sắp được chiếu ngày mai được làm bởi nhóm chống phá thai)./

Facebook Comments