Participial phrase là gì và cách dùng

participial phrase là gì
()

Participial phrase còn được gọi là cụm phân từ có chức năng bổ nghĩa cho danh từ hoặc đại từ trong câu.

Khái niệm về cụm phân từ (participial phrase)

Participial phrase còn được gọi là cụm phân từ có chức năng bổ nghĩa cho danh từ hoặc đại từ trong câu

Bài này chúng ta cùng tìm hiểu về hình thức của động từ trong câu có cụm phân từ.

Participial phrase được dùng để ghép 2 câu đơn, hoặc được dùng như một dạng rút gọn của mệnh đề trong câu phức.

Trong bài này chúng ta tìm hiểu động từ trong câu bị động và chủ động được biến đổi thế nào trong câu có participial phrase.

Động từ ở dạng chủ động được chuyển thành phân từ hiện tại (present participle)
Động từ chủ động của các thì (present, past, future) sẽ được chuyển thành present participle

Ví dụ về cụm phân từ

VerbsPresent participles (V-ing)
The custom fascinates mefascinating
The children play in the parkplaying
My friend will come sooncoming
Active voice verb (past, present, future tense) becomes a present participle

Động từ ở dạng bị động được chuyển thành phân từ quá khứ (past participle)
Động từ bị động trong các thì present và past tense sẽ được chuyển thành past participle.

VerbsPast participes
The movie is rated “X”The “X-rated” movie
The car was burnThe burned car
My heart was brokenMy broken heart
Active voice verb (past, present, future tense) becomes a present participle. In passive voice (present or past tense ) becomes a past participle.
Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!