Ngoại lệ về danh từ đếm được và không đếm được

Ngoại lệ về danh từ đếm được và không đếm được
()

Trong thực tế, có nhiều danh từ vừa là danh từ đếm được (countable noun) và vừa là danh từ trừu tượng không đếm được (abstract uncountable nouns) nhưng với nghĩa khác nhau. Các bạn có thể xem những lưu ý thêm về danh từ đếm được và không đếm được.

Một số danh từ vừa đếm được vừa không đếm đươc

Xem ví dụ:

The youth of Vietnam (Tuổi trẻ Việt Nam)

– He is full of youth and vitality (Anh ấy có nhiều thanh niên tính và sức sống)

– Man is engaged in a constant strungle with nature (Loài người liên tục đấu tranh với thiên nhiên)

– Cats and dogs have quite different nature (Chó và Mèo có bản chất khác nhau)

Có một số ít danh từ trừu tượng (abstract nouns) có thể đi với a, an

Ví dụ:

– My friends are a great help to me (Bạn bè là nguồn trợ giúp lớn của tôi)

– She has a good knowledge of biology (Cô ta có nhiều hiểu biết về sinh học)

– It’s a pity you weren’t there last night (Thật tiếc tối qua bạn không có ở đó)

Rõ ràng ở những câu trên chúng ta không dùng danh từ ở dạng số nhiều (thêm phụ tố s) được mặc dù đứng  trước nó là a.

Chỉ dùng specific determiner

Khi muốn diễn tả một cách cụ thể rõ ràng thì phải dùng specific determiner (từ hạn định cụ thể) chứ không dùng general determiner.

Xem ví dụ:

– He put his arm round her shoulders

Trong trường hợp này nếu dùng “an” thay vì dùng “his” và “the” thay vì dùng “her” thì sẽ không rõ nghĩa vì “an” và “the” sẽ không cho biết cụ thể cánh tay và vai của ai.

– She came to see me this afternoon 

Dùng “this” ở trường hợp này cũng vậy, nói rõ thời điểm không nhầm với thời điềm nào khác.

Chỉ dùng Mạo từ xác định

Khi muốn diễn tả hành động tác động đến cơ thể con người thì dùng definite article (Mạo từ xác định), không dùng đại từ sở hữu.

Xem ví dụ:

– He hits me on the head (not on my head)

– He patted him on the head (not on his head)

Một số danh từ không đếm được dùng như danh từ đếm được

Một số danh từ không đếm được (uncountable nouns) như: beer, cheese, cloth, coffee, cotton, juice, meat, medicine, oil, salad, liqueur.

Trong thực tiễn giao tiếp, để đơn giản và thuận tiện cho cả bên người nói và người nghe, một số uncountable nound có thể được dùng như danh từ đếm được (countable noun) xong ở chừng mực và được giới hạn ở những không gian sinh hoạt nhất định.

Ví dụ: vào một quán cà phê và gọi : “two coffees with milk, please” Người phục vụ quán cà phê sẽ hiểu ngay rằng ông khách gọi 2 tách cà phê nâu nghĩa là “two cups of coffee”. 

– I’ll have a beer (Cho tôi một cốc bia)

– Two sugars, please (2 thìa đường, hoặc 2 viên đường)./

Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!