Lưu ý thêm về danh từ đếm được và không đếm được

Các lưu ý khi sử dụng danh từ đếm được (countable noun) và không đếm được (uncountable noun).

Lưu ý khi dùng danh từ đếm được

Xem một số ví dụ sau đây:

– Treat me as a friend (Hãy cư xử với tôi như một người bạn)

– His hair is black. Whenever he finds a grey hair, he pulled it out 

– They enjoyed a good education (Họ hưởng một nền giáo dục tốt)

– Have you got any comment to make about them?

Trong các câu trên các bạn để ý thấy luôn có một indenfinite/determiner (từ hạn định) đặt trước danh từ common noun (Danh từ thường). Điều đó có nghĩa đứng trước một countable, common noun bao giờ cũng có indenfinite hoặc general determiner đứng trước nó.

Xem tiếp ví dụ:

– A girl with intelligence

– The teacher talk with his students about religion, death, marriage, money and happiness.

Electricity is potential dangerous

Lưu ý khi dùng danh từ không đếm được

Như vậy các bạn để ý thây rằng chúng ta không dùng general determiner với uncountable noun.

Tuy nhiên có ngoại lệ: Khi diễn tả một số lượng nào đó không cụ thể thì ta có thể dùng general determiner (từ hạn định) đứng trước uncountable noun.

– The Board of Directors gave me little time to complete the work. (Ban giám đốc cho tối quá ít thời gian để hoàn thành công việc).

Lưu ý: Những determiner được liệt kê dưới đây thường không dùng với danh từ không đếm được: a, an, another, both, each, either, every, few, many, neither, other và several

Ví dụ: 

Sai: Do you have many faiths?

Sai: The Chinese have another astronomy

Sai: Each honesty is greatly appreciated.

Facebook Comments