Phân biệt cách dùng Able và Capable

Phân biệt Able và Capable

Đây là hai từ rất dễ nhầm lẫn, để phân biệt cách dùng able và capable cho đúng chúng ta cùng tìm hiểu bài học sau đây.

Chú ý cách dùng able và capable qua các ví dụ dưới đây

Từ “able” có nghĩa : có khả năng thực hiện một hành động nào đó.

Ví dụ:

– I am able to swim across the Hong river (Tôi có thể bơi qua sông Hồng)

Từ “Capable” có nghĩa: 

– Có khả năng thích đáng để làm gì  (1)

– Có khả năng thích đáng để tiếp nhận một hành động nào đó (2)

Ví dụ:

– She is a capable secretary (Cô ta là một thư ký có khả năng)

– The bridge is capable of being upgraded (Cây cầu có khả năng được nâng cấp)

Người học và người sử dụng thường nhầm lẫn “able” và “capable” trong nghĩa thứ (2) liên quan đến khả năng tiếp nhận một hành động nào đó.

Chú ý cách dùng:

Đúng: This law is capable of being revised in the time to come. (Luật này có khả năng được sửa đổi trong thời gian tới)

Sai: This law is able to be revised

Đúng: This house is capable of being reconstructed in July. (Ngôi nhà này có thể được xây dựng lại trong tháng 7)

Sai: This house is able to be reconstructed in July.

—-Chia sẻ bài viết để mọi người cùng học —-

Facebook Comments