Participial phrase hình thành từ mệnh đề chỉ nguyên nhân

Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân được giới thiệu bởi các từ nối như “because”, “since” và “as” có thể được thay thế bằng cụm phân từ. Trong trường hợp này từ nối được xoá bỏ.

Mệnh đề nguyên nhân chuyển thành cụm phân từ

Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân được giới thiệu bởi các từ nối như “because”, “since” và “as” có thể được thay thế bằng cụm phân từ. Trong trường hợp này từ nối được xoá bỏ.

Mệnh đề trạng ngữ chỉ nguyên nhân chuyển thành cụm phân từ (participial phrase)

  • Chắc chắn rằng chủ ngữ trong mệnh đề phụ chỉ nguyên nhân và mệnh đề độc lập phải là một (cùng một đối tượng).
  • Chuyển chủ ngữ ở mệnh đề phụ sang mệnh đề độc lập.
  • Thay đổi dạng động từ.
  • Xóa từ nối.
  • Cụm phân từ chỉ nguyên nhân có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề độc lập (mệnh đề chính của câu). Tuy nhiên thường thì cụm phân từ này đứng trước mệnh đề chính. Ở cả hai trường hợp thì cụm phân từ và mệnh đề chính được phân cách nhau bằng dấu phẩy.

Ví dụ về cụm phân từ nguyên nhân

1.  Because Lan had only recently arrived in this country, she didn’t speak English fluently.

Having only recently arrived in this country, Lan didn’t speak English fluently.

– Lan didn’t speak English fluently, having only recently arrived in this country.

2. As she had never been away from home before, she was a little homesick at first.

Never having been away from home before, she was a little homesick at first

– She was a little homesick at first, never having been away from home before.

3. Since I didn’t know any thing about the area, I decided to live in a college dormitory.

Not knowing any thing about the area, I decided to live in a college dormitory

– I decided to live in a college dormitory, not knowing any thing about the area.

4. As the students were listening intently to the professor’s lecture, they took note rapidly.

Listening intently to the professor`s lecture, the students took note rapidly. /

Facebook Comments