Tổng quan, phân loại danh từ tiếng Anh

()

Danh từ là một từ loại trong tiếng Anh dùng để chỉ vật, sự vật, đồ vật, con người, con vật, một sự việc, một tình trạng, trạng thái, hiện tượng. Vậy danh từ  tiếng Anh được phân loại như thế nào?

Phân loại danh từ tiếng Anh

a. Danh từ cụ thể (the concrete nouns): là loại danh từ dùng để chỉ một vật, đồ vật, người, hay hiện tượng cụ thể, ví dụ: table, book, pencil, famer, rain..

2. Danh từ trừu tượng: là danh từ chỉ hành động, tình trạng, trạng thái, phẩm chất được cấu tạo nên bởi động từ hay tính từ tương ứng. Ví dụ: freedom, health, reading, kindness…

3. Danh từ chung: đó là danh từ không phải là tên của một người, đồ vật, sự vật cụ thể nào. Ví dụ: boy, city, student, lake …

4. Danh từ riêng: tên của một người, quốc gia, thành phố, dân tộc.  (Ngoc, Lan, Viet nam, London…)

5. Danh từ tập hợp: Biểu thị một nhóm người hoặc vật. (Family, company, army, police, government, group, team…)

6. Danh từ chỉ chất liệu: Biểu thị các loại chất liệu, vật liệu khác nhau: (cement, plastic, metal, wood, leather, gas, silk, cotton,…)

7. Danh từ không đếm được: là loại danh từ không thể đo đếm được và không đi với số đếm, hầu hết các danh từ chỉ chất liệu và danh từ trừu tượng là danh từ không đếm được.

8. Danh từ đếm được: là danh từ có thể đếm được và đi với số đếm

9. Danh từ đơn: Loại danh từ chỉ có một từ (book, pen, snow, key, computer..)

10. Danh từ ghép: là loại danh từ được tạo thành từ hai hay nhiều hình vị khác: (cupboard, raincoat, typewriter, mother-in-law…)

Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!