Mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ

Mệnh đề trạng ngữ nhượng bộ

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả, thể cách, nguyên nhân, tiếp theo bài này chúng ta sẽ tìm hiểu mệnh đề trạng ngữ chỉ sự nhượng bộ.

Khái niệm

Mệnh đề trạng ngữ nhượng bộ là mệnh đề mang ý tương phản do đó mệnh đề này còn có thể gọi là mệnh đề tương phản và được bắt đầu bằng các từ nối như: although, even if, while, however, and no matter what/how/when…..

Ví dụ về mệnh đề nhượng bộ

Xét các ví dụ sau:

– He went on with his work though (although) he was very tired. (Anh ấy vẫn tiếp tục làm việc mặc dù rất mệt)

Although most students dislike English courses, they must take them in order to graduate. (Mặc dù hầu hết sinh viên đều không thích môn tiếng Anh, nhưng họ vẫn phải học để có thể tốt nghiệp)

– Peter is going to sail his boat in the race although the storm is due. (Peter vẫn sẽ tham gia đua thuyền mặc dù trời sắp có bão)

– I will get there even if ( even though) I have to walk all day. (Tôi sẽ vẫn tới đó mặc dù tôi phải đi bộ cả ngày để đến đó)

– I shall not change my opinion whatever you say. (Tôi sẽ không thay đổi ý kiến cho dù bạn có nói gì đi nữa)

– The people were delight with the change in the whether pattern even though the rain was excessive.

Chú ý: “however” trong trường hợp này bao giờ cũng đứng trước một tính từ hoặc trạng từ

– He can not do it however hard he tries. (Anh ta không thể làm điều đó mặc dù đã hết sức cố gắng)

– It must be done however difficult it may be.(Việc đó phải làm xong mặc dù đó là việc khó khăn)

Lưu ý về vị trí của mệnh đề

Có thể chuyển vị trí của mệnh đề nhượng bộ lên đầu câu

Ví dụ khi đảo vị trí

Even if I have to walk all day, I will get there

However barbarous they were, they could not bring us to our knees

Mẫu câu với “as”

Chú ý: mẫu câu đặc biệt với “as” so sánh với câu tiếng Việt:

Tired as he was, he went on with his work (mệt là thế nhưng anh ta vẫn làm việc)

Late as it was, we still continue our way (muộn là thế nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đi)

Barbarous as they were, they could not bring us to our knees (Dã man tàn bạo là thế chúng vẫn không thể khuất phục nổi chúng ta)

./.

Facebook Comments