Cấu tạo tính từ tiếng Anh

Bài trước chúng ta đã được học về phân loại tính từ trong tiếng Anh, bài này chúng ta tiếp tục bài học về cấu tạo tính từ tiếng Anh.

Có hai hình thức chính cấu tạo tính từ tiếng Anh

Tính từ phái sinh: được cấu tạo bằng cách thêm phụ tố vào hình vị gốc”root morpheme”.

Xem bảng hình thức cấu tạo tính từ dưới đây:

Cấu tạo tính từ tiếng Anh

Tính từ ghép: loại tính từ được cấu thành bởi hai hay nhiều hình vị tự do “free morphemes” với nhau và thường có dấu gạch ngang.

Xem bảng dưới đây:

Cấu tạo tính từ
Facebook Comments