Phân loại tính từ tiếng Anh

Sơ lược về tính từ tiếng Anh

Trong bài học này chúng tôi sẽ giới thiệu sơ lược về tính từ tiếng Anh, định nghĩa và phân loại tính từ tiếng Anh thông qua đó người học nắm bắt được chức năng, vị trí và vai trò của nó trong câu tiếng Anh. 

Định nghĩa về tính từ 

 Tính từ là một từ loại dùng để diễn tả phẩm chất, chất lượng, số lượng, kích thước, mầu sắc, đặc điểm, tính chất..

Phân loại tính từ 

a). Dựa trên nghĩa và đặc điểm ngữ pháp của chúng

+ Demonstrative (tính từ chỉ định): Chỉ định sự vật, người, hiện tượng (that, this, those, these ….)

+ Interrogative (tính từ nghi vấn): Cầu thành câu hỏi với các từ như: what, which, when, why, how ….

+ Quantative (tính từ chỉ số lượng): Biểu thị số lượng: I have many friends

+ Qualitative (tính từ chỉ phẩm chất, chất lượng): Biểu thị chất lượng, mầu sắc, kích thước:

Ví dụ: She is beautiful | It is a 5-meter long line

b). Dựa trên tính phức tạp của cấu trúc của tính từ

+ Tính từ ngắn: Loại tính từ chỉ có một hoặc hai ấm tiết

Chú ý: Một số tính từ có hai âm tiết tận cùng là “y” thì được coi là tính từ ngắn. Ví dụ:

– easy, happy, lazy, crazy, sunny, rainy, busy …

+ Tính từ dài: Loại tính từ có nhiều hơn hai âm tiết.

+ Tính từ đặc biệt: loại tính từ có hình thức so sánh đặc biệt (so sánh bất quy tắc của tính từ):

– good – better – the best 

– bad – worse – the worst

– little – less – the least

– many – more – the most

– much – more – the most …/

Facebook Comments