Câu hỗn hợp

()

Trong các bài học trước, chúng ta đã học về câu ghép tiếng Anh (compound sentence), câu phức tiếng Anh (complex sentence), mệnh đề phụ. Hôm nay chúng ta sẽ học về câu hỗn hợp (compound – complex sentences).

CẤU TRÚC CỦA CÂU HỖN HỢP

A compound complex sentence is a combination of 2 or more independent clauses and one or more dependent clauses.

Ví dụ:

  • Many students drive their cars to the college, but others prefer to take the public transportation because free parking near the campus is unavailable (đoạn có gạch dưới là những mệnh đề độc lập, còn đoạn cuối chữ in nghiêng là mệnh đề phụ)
  • If students wish to park in the campus parking lots, they must pay for a permit, or the campus police will tag their cars (phần cuối có dòng chữ được gạch dưới là mệnh đề độc lập)

Từ nối (subordinator) có chức năng nối hai ý trong một câu hỗn hợp trong đó ý quan trọng hơn nằm ở vế có mệnh đề độc (mệnh đề chính)

Khi sử dụng từ nối, bạn phải chú ý cẩn thận tránh viết sai trật tự câu, đôi khi tùy theo chuỗi của sự kiện mà câu này phụ thuộc câu kia.

  • I was blinded by the setting sun
  • I drove through the boulevard stop sign

Incorrect: Because I drove through the a boulevard stop sign, I was blinded by the sun

Correct: I drove through the boulevard stop sign because I was blinded by the sun

Remember:

  • The meaning of a sentence can change by emphasizing one of its ideas more than another
  • The use of a subordinator automatically makes the clause that follows it less important
  • To avoid illogical subordination, you must decide which part of a sentence is more important
Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!