Cách sử dụng hiện tại phân từ – Present Participle

Hiện tại phân từ - present participle

Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài học về cách sử dụng hiện tại phân từ “present participle” theo cách dễ hiểu nhất có kèm theo ví dụ.

Cách dùng hiện tại phân từ

1. Được dùng để cấu thành thể tiếp diễn

–   They are now talking on the phone (Bây giờ họ đang nói chuyện trên điện thoại)

–   She is now fishing with him by the lake 

–   My friend is coming

2. Làm chức năng bổ ngữ

–   The film is boring (boring làm bổ ngữ cho “film”)

–   The book you lent me is very interesting

3. Làm chức năng định ngữ

–   It is a boring film (Một bộ phim dở)

–   Birds are flying animals (Chim là loại động vật biết bay)

4. Làm chức năng trạng ngữ

–   Coming here, you will meet her

–   Look!, climbing up the mountain, you can enjoy a beautiful scenery of the city

Lưu ý thêm về hiện tại phân từ

Chú ý : Hiện tại phân từ còn được dùng thay thế cho mệnh đề phụ:

•   Clause of time (mệnh đề phụ chỉ thời gian):

   Since I phone you this morning. I …..

= Since phoning you this morning, I ….

Hiện tại phân từ có thể được dùng sau các từ nối như “after”, “before”, “when”, “while”

Ví dụ:

•  Clause of reason (mệnh đề phụ chỉ nguyên nhân)

–  As I was anxious to please him , ….

  = Being anxious to please him,

•  Conditional clause (mệnh đề phụ điều kiện)

–  If you are traveling north, ….

    = If traveling north, …

–  Unless you pay by credit card,…

    = Unless paying by credit card, …

•  Relative clause (Mệnh đề tính ngữ)

–  The girl who is standing near….

   = The girl standing near,

–  We have invited him to speak , we go to his lecture

   = having invited him here to speak, we go to hi lecture

–  I have been made redundant,..

–  Having been made redundant,…

Ghi chú: – Chia sẻ bài học để mọi người cùng học./

Facebook Comments