Các cách diễn đạt hành động tương lai

future expressions
()

Theo bạn có bao nhiêu cách diễn đạt hành động tương lai (future expressions) trong tiếng Anh, bạn hãy liệt kê các cách đó và cho ví dụ cụ thể.

Dưới đây là các hình thức diễn đạt hành động tương lai 

1.  Để diễn đạt hành động tương lai ta có thể dùng cấu trúc: will / shall+ bear infinitive without “to”

–  He will take me to the water park tomorrow. (Ngày mai anh ấy sẽ đưa tôi đi chơi công viên nước)

2.  Dùng thể hiện tại tiếp diễn để diễn đạt ý tương lai

–  He is coming here tomorrow (Ngày mai anh ấy sẽ tới đây)

3.  Ý tương lai còn có thể được diễn đạt bằng các cấu trúc sau : “to be going to do”, “to be about to do” , “to be due to do”

–  She is about to come (Cô ấy sẽ đến)

–  He is going to marry me (Anh ấy sẽ cưới tôi)

Notes : Trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian hoặc điều kiện, thì hiện tại được dùng để diễn đạt ý tương lai.

– When he comes here, I will give him everything I don’t like. (Khi hắn đến đây, tôi sẽ cho hắn mọi thứ mà tôi không thích)

– If he comes here tomorrow evening, I will go fishing with her and put an end to his life. (Nếu tối mai hắn đến đây, tôi sẽ đi câu cá với hắn và kết liễu đời hắn)./

Chia sẻ bài học để mọi người cùng học và trao đổi nhé!

Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!