Cách sử dụng quá khứ phân từ – past participle

Quá khứ phân từ trong tiếng Anh

Hôm nay chúng ta sẽ học về cách sử dụng past participle hay còn gọi là quá khứ phân từ trong tiếng Anh.

CÁCH SỬ DỤNG PAST PARTICIPLE (Quá khứ phân từ)

Quá khứ phân từ được dùng trong các trường hợp sau:

  • Dùng trong thể hoàn thành: She has just come back from China
  • Quá khứ phân từ dùng trong câu bị động: The car has been repaired
  • Quá khứ phân từ làm chức năng bổ ngữ: – I am tired / He feels bored 
  • Làm chức năng định ngữ (chức năng của tính từ): This is a broken vase / My broken car will be redone
  • Làm chức năng trạng ngữ: –  Left alone, she feels happy

– Chia sẻ bài học để mọi người cùng học

Facebook Comments