Sự khác nhau giữa gerund và hiện tại phân từ

Gerund và present participle
()

Giải thích sự khác nhau giữa Danh động từ “gerund” và hiện tại phân từ “present participle” khi cả 2 đều đứng trước danh từ đơn để thành lập một danh từ ghép.

Như chúng ta đều biết danh từ ghép có thể được tạo thành bằng hình thức sau:

– Compound noun = Gerund + noun (1)

– Compound noun = Present participle + noun (2)

Như vậy sự khác nhau giữa chúng đó là phân từ hiện tại “present participle” diễn tả hành động được tạo ra bởi danh từ mà nó bổ nghĩa còn danh động từ “Gerund” thì lại mô tả chức năng của danh từ mà nó bổ nghĩa.

Ví dụ : Gerund + noun : dinning room , waiting room (“dinning” mô tả chức năng của “room” – phòng ăn)

 Present participle + noun: running water, washing machine (“running” diễn tả hành động của danh từ “water”/”machine” – nước chảy/ máy giặt)

Ghi chú: Chia sẻ bài học để mọi người cùng học

Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!