Bài tập về Danh động từ – Gerund

Bài tập danh động từ
()

Chúng ta đã được học cách dùng danh động từ. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài ôn tập về danh động từ – (Gerund) trong tiếng Anh.

Cùng xem 2 bài tập về sử dụng Gerund sau đây:

Bài 1. Giải thích sự khác nhau giữa các từ được ghạch chân trong các câu sau:

Câu 1. A dancing teacher  |  A dancing girl

                 (1)                               (2)  

(1) có thể là gerund hoặc present participle

– Nếu “teacher” đang thực hiện hành động “dancing” thì “dancing” là Preset participle

– Nếu “teacher” đang giảng dạy môn “dancing” thì “dancing” là danh động từ (Gerund)

(2) chỉ có thể là present participle. Nó có nghĩa là cô gái đang thực hiện hành động “dancing”

Câu 2 . A hunting dog  –  A hunted dog

                   (1)                       (2)

(1) Có thể là Gerund hoặc Present participle (Phân từ hiện tại)

– Nếu con chó đang thực hiện hành động “hunting” thì “hunting” là Present participle

– Nếu con chó đang săn một con mồi khác thì “hunting” là danh động từ – Gerund

(2) Chỉ có thể làm past participle. Có nghĩa là con chó bị săn bởi ai đó

Câu 3. Teaching situations (in our university) – Uncle Ho`s teachings

                (1)                                                                              (2)

(1)        Đóng vai trò là tính từ (attribute) = tình hình dạy học

(2)        Đóng vai trò là danh từ = Những lời dạy của Bác

Bài 2. Giải thích sự khác nhau giữa Gerund & infinitive with (to) trong các câu sau đây:

(a). Please remember to post my letter on your ways home ( Infinitive with “to”)

(b). I remembered posting your letter (gerund)

Sự khác nhau giữa chúng đó là infinitive with “to” trong câu (a) diễn tả một hành động xảy ra sau thời điểm chúng ta nói về việc đó.

Còn danh động từ (gerund) trong câu (b) diễn tả hành động đã xảy ra trước thời điểm nói. Điều đó có nghĩa hành động đã được thực hiện trong quá khứ.

Ghi chú: – Chia sẻ bài viết để mọi người cùng học

Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!