Cách dùng “must do”; “have to do” và “to be to do”?

must do, have to do, to be to do

Các cụm từ must do, have to doto be to do có nghĩa là bắt buộc làm việc gì đó nhưng sự khác nhau giữa chúng là gì? cho ví dụ.

Để hiểu rõ hơn sự khác nhau giữa must do, have to doto be to do chúng ta cùng xem các ví dụ dưới đây:

Xét những ví dụ sau:

1.  MUST DO  dùng diễn đạt sự bắt buộc đưa ra bởi ai đó

–   You must stay at home with me tonight (Anh phải ở lại đây với em đêm nay)

2. HAVE TO DO diễn đạt sự bắt buộc đến từ các yếu tố bên ngoài

–   I have to take the rain coat with me because it is going to rain. (Tôi phải mang theo áo mưa vì trời sắp mưa)

3. TO BE TO DO diễn đạt sự bắt buộc đã được lên kế hoạch

–   Although he is my boy friend, I will be to try him to the bottom because it is the safety of my life

–   (Mặc dù hắn là bạn trai của em nhưng em sẽ phải thử hắn cho đến cùng bởi vì đó là sự an toàn của đời em)

Ghi chú: – Chia sẻ bài học để mọi người cùng học tập

Facebook Comments