Cách sử dụng động từ nguyên mẫu – Infinitives

Động từ nguyễn mẫu - infinitives

Bài trước chúng ta học về cách sử dụng danh động từ, tiếp theo bài này chúng ta học về cách sử dụng động từ nguyên mẫu – infinitives trong tiếng Anh.

Cách sử dụng động từ nguyên mẫu

Trong tiếng Anh có hai loại động từ nguyên mẫu: động từ nguyên mẫu có “to” và động từ nguyên mẫu không có “to”. Dưới đây là cách dùng 2 loại động từ nguyên mẫu này:

Động từ nguyên mẫu có “to” 

•  Chức năng chủ ngữ

–  To live means to work (Sống nghĩa là lao động)

Xét các ví dụ dưới đây:

–  To eat is to live (Ăn để sống)

–  To lean out of a window is dangerous (Tựa vào cửa sổ rất nguy hiểm)

(tốt hơn nên nói: It is dangerous to lean out of the window) – Tựa vào cửa sổ là rất nguy hiểm.

Ta có thể nói: To refuse invitations is not easy = It is not easy to refuse invitations (Không dễ dàng gì từ chối lời mời)

Hoặc: Refusing the invitation is not easy

•  Chức năng bổ ngữ

–   My duty is to get married before age of 28 

–   The student’s duty in this school is to participate in all school `activities

•   Chức năng tân ngữ

–   He hates to get up early

–   I want to kiss you

•   Chức năng định ngữ

–   The way to meet him is very difficult. (Để gặp được anh ấy là rất khó)

–   The way to persuade her …makes me tired. (Thuyết phục cô ấy làm tôi mệt mỏi)

–   The way to know him…is secrete to every one. (Hiểu biết về hắn vẫn là điều bí mật với mọi người)

•  Chức năng trạng ngữ

–   To learn English well, you have to practice as much as possible. (Để học tốt tiếng Anh, bạn phải luyện tập nhiều nhất có thể)

•   Động từ nguyên mẫu còn được dùng trong các cấu trúc cố định: To force some one to do some thing

Động từ nguyên mẫu không có “to”

•   Được dùng như một phần của vị ngữ (Sau động từ khuyết thiếu)

–   I can do it

–   You would be wrong

–   He might be late

•   Dùng để cấu thành câu mệnh lệnh

–   Let me go !

–   Come here !

–   Sit down please, stand up, come here

•   Dùng trong cấu trúc cố định

–   Make someone do something

–   Help someone do something

–   He can not make me do anything wrong

Ghi chú: Chia sẻ bài viết để mọi người cùng học

Facebook Comments