Our Tet holiday: Project

Hướng dẫn giải chi tiết học phần “Project”, Unit 6 – Our Tet holiday, giáo trình Global Success

Đề bài

I wish (Tôi ước)

 1. Each student gets a small piece of paper and writes his / her wishes on it.
  (Mỗi học sinh nhận một mảnh giấy nhỏ và viết điều ước của mình lên đó.)
 2. He/She hangs it on a tree.
 3. Other students take turns to come up, get a piece of paper and read aloud the wish.
  (Các học sinh khác lần lượt lên, lấy một mảnh giấy và đọc to điều ước.)
 4. The class guess whose wish it is.
  (Cả lớp đoán xem đó là điều ước của ai.)
 • I want to have a brother: Tôi muốn có một em trai.
 • I want to visit Singapore: Tôi muốn tham quan Singapore.
 • I want to live in a tree house: Tôi muốn sống trong một ngôi nhà trên cây.

Lời giải chi tiết

 • I want to pass all of my exams.
  (Tôi muốn thi đỗ tất cả các kỳ thi.)
 • I want to have an English dictionary.
  (Tôi muốn có quyển từ điển tiếng Anh.)
 • I want to make a lot of good friends.
  (Tôi muốn kết bạn với những người bạn tốt.)
 • I want to plant some trees in my garden.
  (Tôi muốn trồng vài cái cây trong vườn.)

Facebook Comments