Cách phát âm dạng số nhiều của danh từ

Phát âm dạng thức số nhiều của danh từ

Bài trước chúng ta học về các dạng thức số nhiều của danh từ, bài này chúng ta học về cách phát âm dạng thức số nhiều của danh từ.

Số nhiều của danh từ được phát âm theo các cách dưới đây

• Phát âm là: “s” sau phụ âm vô thanh (books, maps, cats, cakes, …)

• Phát âm: “z” sau phụ âm hữu thanh và nguyên âm (pens, tables, keys…)

• Phát âm là: “iz” sau âm gió, âm tắc xát (affricates) (pieces, boxes, churches, buses, oranges …). Xem thêm cách phát âm s và es

Facebook Comments