Toàn tập các dạng thức nhấn mạnh trong tiếng Anh

Hôm nay chúng ta sẽ học các cách nói nhấn mạnh “emphasis” trong tiếng Anh khi muốn nhấn mạnh ý nghĩa, hiện tượng sự vật nào đó.

Ví dụ: He did come to see me last night. (Tối qua anh ấy đã đến thăm tôi)

Nhấn mạnh có thể được cấu thành từ những cách sau:

Có thể sử dụng trọng âm của từ để nhấn mạnh

 • I gave him ‘nothing last night (Tối qua em chẳng cho hắn bất cứ cái gì hết)

Sử dụng đại từ phản thân để nhấn mạnh

 • He himself hit me in here last night

Sử dụng danh từ trừu tượngdanh từ chỉ chất liệu ở dạng thức số nhiều:

 • Rains and snows have put an end to the life of the old girl in the remote area. (Mưa và tuyết đã kết liễu cuộc đời của cô gái già vùng cao)
 • A thousand pardons were produced when she made a mistake. (Cô ấy đưa ra ngàn lần xin lỗi khi mắc phải sai lầm)

Sử dụng đảo ngữ để tạo ý nhấn mạnh

-> Xem thêm bài về đảo ngữ trong tiếng Anh

 • Never shall I come to see him again (Em sẽ không bao giờ nhìn mặt hắn thêm một lần nào nữa)

Sử dụng một cụm từ lặp lại “repetition group” để nhấn mạnh ý của câu

 • He added improvement after improvement to his machine. (Anh ta đã thêm nhiều cải tiến vào cái máy)
 • She thought of it again and again. (Cô ấy nghĩ đi nghĩ lại về nó)
 • It was miles and miles of winding forest path.

Sử dụng chủ từ giới thiệu trước “it” để cấu thành ý nghĩa nhấn mạnh

Câu: “He hit me right in here last night” có thể được nhấn mạnh theo các ý sau:

 • It is he who hit me right in here last night
 • It is me whom he hit right in here last night
 • It is right in here where he hit me last night
 • It is last night when he hit me right in here

Ví dụ tương tự khác:

 • It was he who broke the window
 • It was the middle of the night that the fierce fire burst out

Sử dụng cấu trúc: of + personal pronoun (đại từ chỉ người) để nhấn mạnh:

 • Not for the life of me could I do such a stupid thing
 • It will be unavoidable death of him

Sử dụng trợ động từ “do” để nhấn mạnh:

 • Do begin now!
 • Do be quite !
 • We do understand what you say
 • They never did get on together smoothly

Luyện tập: Giải thích sự khác nhau về nghĩa hoặc sự nhấn mạnh trong các cặp câu sau đây:

a. You must visit the national gallery when you get a chance

b. You must visit the national gallery whenever you get a chance.

Trong câu này, “whenever” được dùng để tạo sự nhấn mạnh

a. Give me a ring when you come to town

b. Give me a ring if you come to town

Sự khác nhau giữa 2 câu này là mệnh đề “ when you come to town” diễn tả hành động chắc chắn xảy ra ở tương lai nhưng mệnh đề “if you come to town” diễn tả hành động có thể hoặc sẽ không xảy ra trong tương lai express the action may or may not happen in the future./

Facebook Comments