Tính từ sở hữu và bài tập

Tính từ sở hữu là một loại tính từ giúp chúng ta xác định được danh từ thuộc sở hữu của ai đó.

Tính từ sở hữu có mối tương quan mật thiết với đại từ nhân xưng, hãy cùng xem bảng dưới đây

Bảng tính từ sở hữu trong tiếng Anh

Cách dùng tính từ sở hữu

Dùng đề nói đến các bộ phận trên cơ thể người

 • His arms are bleeding blood. (Cách tay của anh ấy đang chảy máu.)
 • I need to have my hair cut. (Tôi cần phải cắt tóc của mình.)
 • He broke his arm, so he had to go to the hospital: Tay anh ấy bị gãy nên anh ấy phải vào bệnh viện
 • My legs hurts: Đầu tôi đau quá
 • Remember to wash your hands before eating. (Hãy nhớ rửa tay của bạn trước khi ăn)
 • Hung twisted her ankle while hiking in the mountains. (Hung bị trẹo mắt cá chân khi đi bộ đường dài trên núi)

Dùng tính từ sở hữu đứng trước danh từ, không có mạo từ (a, an, the)

 • My hat is brown: Mũ của tôi màu nâu
 • Her name is Yen: Tên cô ấy là Yen
 • His behavious is so bad these days. (Cách cư xử của anh ấy rất tệ dạo gần đây.)
 • His watch is very expensive. (Đồng hồ của anh ấy rất đắt.)
 • His car is parked outside. (Xe của anh đậu bên ngoài)
 • My favorite book is on the table. (Cuốn sách yêu thích của tôi ở trên bàn)

Tính từ sở hữu sẽ thay đổi dựa vào đại từ nhân xưng mà không thay đổi dù danh từ ở dạng số ít hay số nhiều.

 • His dog is playful. (Con chó của anh ấy rất vui vẻ)
 • His dogs are playful. (Các con chó của anh ấy rất vui vẻ)
 • My dress is pink: Váy của tôi màu hồng
 • My dresses are pink: Những chiếc váy của tôi màu hồng

Tính từ sở hữu có thể được thay thế bởi mạo từ “the”

Trong một số trường hợp đặc biệt, possessive adjectives có thể được thay thế bằng mạo từ “the” trong một số thành ngữ, đặc biệt là khi câu chứa giới từ “in”.

 • He took me by the hand to lead me through the crowd. (Anh ấy nắm tay tôi để dẫn tôi ra khỏi đám đông.)
 • He took me by his hand to lead me through the crowd.
 • She was shot in her arm → She was shot in the arm. (Cô ấy bị bắn vào tay)
 • He took me by his hand → He took me by the hand (Anh ấy nắm lấy tay tôi)

Lưu ý: Xem bài sự khác nhau giữa tính từ sở hữu và đại từ sở hữu

Bài tập về tính từ sở hữu

Bài 1. Chọn tính từ sở hữu hoặc đại từ sở hữu thích hợp hoàn thành các câu sau:

 • Whose bike is this? Is it really (him/ his)?
 • Is he (your/ yours) teacher?
 • Hey Ron! This is not (our/ ours) car. (Our/ Ours) is red.
 • Lisa broke (her/ hers) left leg.
 • This is (my/ mine) pencil, where’s (you/ yours)?
 • Is this Emily’s room? – Yes, it’s (her/ hers).
 • I lost (my/ mine) pen in the library. Can I have one of (your/ yours)?
 • Stop! – These sweets are all (my/ mine).
 • Did you forget to do (your/ yours) homework yesterday? – No I didn’t. I did (my/ mine) homework.
 • Are these really (your/ yours) shoes? – Yes, these are (my/ mine) shoes. – They are not (your/ yours).

Bài 2. Điền các tính từ sở hữu vào chỗ trống

 • Where is classroom? We can’t find it.
 • Susan, is that pen on the table?
 • What is name? – My name is Thomas.
 • I think this is book. She dropped it on the floor.
 • names are Kevin and Stewart. They are my friends.
 • He forgot to write name on the test!
 • What is your phone number? – phone number is 555-9826.
 • Did the cat eat all of food?
 • The children are crying because they can’t find toys.
 • Mariam and Jennifer like new teacher.

ĐÁP ÁN:

Bài 1

 • Whose bike is this? Is it really his?
 • Is he your teacher?
 • Hey Ron! This is not our car. Ours is red.
 • Lisa broke her left leg.
 • This is my pencil, where’s yours?
 • Is this Emily’s room? – Yes, it’s hers.
 • I lost my pen in the library. Can I have one of yours?
 • Stop! – These sweets are all mine.
 • Did you forget to do your homework yesterday? – No I didn’t. I did my homework.
 • Are these really your shoes? – Yes, these are my shoes. – They are not yours.

Bài 2

 1. our
 2. your
 3. your
 4. her
 5. their
 6. his
 7. my
 8. its
 9. their
 10. their./
Facebook Comments