So sánh bất quy tắc của tính từ

()

Các bài trước chúng ta đã học về so sánh hơn trong tiếng Anh, so sánh hơn nhất, so sánh ngang bằng, và các dạng so sánh khác trong tiếng Anh, bài này sẽ nói về so sánh của các tính từ đặc biệt.

So sánh bất quy tắc của một số tính từ đặc biệt – Irregular comparison of adjectives

Chúng ta xem trong bảng dưới đây:

Bảng So sánh bất quy tắc của một số tính từ
Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!